Google+
Főoldal / Rovatok / Hasznos / Pályázati kiírás Érd Megyei Jogú Város Esélyteremtő Ösztöndíjára

Pályázati kiírás Érd Megyei Jogú Város Esélyteremtő Ösztöndíjára

pályazati kiírásÉrd Megyeri Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet 16. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az Esélyteremtő Ösztöndíj Pályázatot meghirdeti.

Pályázati kiírás

Az ösztöndíj célja 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Esélyteremtő Ösztöndíj alapításával lehetőséget és segítséget kíván biztosítani a tehetséges érdi tanulók számára az alap-, és középfokú oktatásban folytatott tanulmányokhoz, remélve, hogy közülük sokan a város képzett szakembereivé válnak.

Jogosultsági feltételek 

Az Esélyteremtő Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi oktatási intézményben: 

 • a) alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat,
 • b) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik,
 • c) tanulmányi eredménye 3,5-es átlagot eléri,
 • d) magatartása jó vagy példás, és
 • e) igazolatlan mulasztása nincs.

Ezen kívül a következő feltételek közül legalább egynek is fenn kell állnia: 

 • a) a pályázó hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű,
 • b) családba fogadott,
 • c) átmeneti nevelésben részesülő,
 • d) védelembe vett,
 • e) ideiglenes hatállyal elhelyezett,
 • f) utógondozói ellátásban részesülő.

Az Oktatási és Művelődési Bizottság a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontok és sorrend alapján dönt: 

 • a) a pályázó tanulmányi eredménye,
 • b) a pályázó családjában élő eltartottak száma,
 • c) a család egy főre jutó jövedelme.

Családként kell figyelembe venni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt közeli hozzátartozókat.

Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén az ösztöndíjban az ötödik évfolyamtól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásának szabályai 

Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével és az abban meghatározott kötelező mellékletek csatolásával lehet.

A pályázatot – a pályázó által aláírva – 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Polgárok Háza, Alsó u. 3.), vagy postai úton. A postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni: „Esélyteremtő Ösztöndíj pályázat”.

A pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy letölthető a www.erd.hu honlapról a Pályázatok, álláshirdetések rovatból.

A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenést követő 30. nap. (Szerkesztői megjegyzés: az önkormányzat honlapján 2013.09.30-án jelent meg.)

A pályázatok elbírálása

Az Esélyteremtő Ösztöndíj odaítélésről az Oktatási és Művelődési Bizottság dönt.

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő leteltétől számított 15. munkanap.

Az elbírálás során az Oktatási és Művelődési Bizottság a határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, minden határidőben benyújtott formailag megfelelő pályázatot pedig érdemben elbírál.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésről a Bizottság a pályázókat írásban értesíti.

Az ösztöndíj összege és folyósítása

Az ösztöndíjban részesülők minimum 5.000,- Ft, maximum 10.000,- forint havi támogatásban részesülnek az oktatási év 10 hónapjára.

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat minden hónap 10-éig bankszámlára utalja át vagy azt a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet felvenni. A tanév során a kifizetés módjának megváltoztatására nincs lehetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult esetén a kifizetés a törvényes képviselő részére történik.

A félévi bizonyítvány kézhezvételét követően az ösztöndíj továbbfolyósításához a tanulói jogviszonyt február 28-ig igazolni kell.

A benyújtási határnapot követően beérkezett vagy postára adott igazolásokat érvénytelennek kell tekinteni. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A tanulói jogviszony igazolás hiánya esetén a második félévi ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni.

Ha az ösztöndíjra jogosult az ösztöndíjat két hónapot meghaladóan nem veszi fel, az ösztöndíj megszüntetésre kerül.

Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi időben a tanulónak felróható módon megszűnik, az ösztöndíjat meg kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj arányos részét vissza kell fizetni.

Az Esélyteremtő Ösztöndíj megszüntetéséről az Oktatási és Művelődési Bizottság dönt.

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztöndíjban vagy az Esélyteremtő Ösztöndíjban részesíthető. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.

 

Oktatási és Művelődési Bizottság

A pályázati kiírás és a kötelezően csatolandó mellékletek letölthetők innen:

Pályázati kiírás

Pályázati űrlap

Ajánlás

Nyilatkozat

Közzétételi kérelem

Érd, 2013.10.01.

A kép forrása: flickr