Google+
Főoldal / Kiemelt hírek / Kezdődik a az Érdi Csatornamű Társulat végelszámolása

Kezdődik a az Érdi Csatornamű Társulat végelszámolása

Az ingatlantulajdonosokat képviselő küldöttek határozatot hoztak az Érdi Csatornamű Társulat jogszabályban meghatározott elszámolási eljárásának (végelszámolásának) megindításáról.

Az elszámolást az ingatlantulajdonosok közül választott háromtagú Elszámoló Bizottság végzi. Az elfogadott beszámolókból kiderült, hogy a Társulat mindösszesen 3.889.000.000 Ft pénzeszköz átadásával járult hozzá a program megvalósításához, ami érintett ingatlanonként kb. 227.000 Ft-ot jelent. Közel 200 millió Ft még maradt az elszámolás után a Társulat számláin, ennek ingatlantulajdonosok közötti kiosztásáról is döntöttek a küldöttek. Az ülésen jelen volt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság képviselője is, aki a törvényességi felügyeletet biztosította.

Éves rendes ülését tartotta az Érdi Csatornamű Társulat küldöttgyűlése. Az ülésen első napirendi pontként elfogadták a tavalyi, 2017-es évről szóló beszámolókat és mérleget. A Társulat könyvvizsgálója jelentésében is megerősítette, hogy a mérleg és beszámoló hűen tükrözi a Társulat gazdasági tevékenységét.

Ezt követően a küldöttek elfogadták a Társulat és az Önkormányzat között megkötött Együttműködési Megállapodásról szóló beszámolót és a Megállapodás lezárását.

Amint a beszámolóban elhangzott, az Érdi Csatornamű Társulat a megalakulása után tartott első Küldöttgyűlésén egyhangúlag döntött arról, hogy együttműködési megállapodást köt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program megvalósításában való részvételről. Ebben a felek megállapodtak a tervezett műszaki tartalomról és a Program várható pénzügyi feltételeiről.

A Program előrehaladása során felmerült műszaki-pénzügyi feltételek figyelembe vételével a küldöttgyűlés a 2014. május 26-án egyhangú igen szavazatokkal, „nem” és  „tartózkodó” szavazatok nélkül úgy döntött, hogy a megkötött együttműködési megállapodást módosítja, kiegészítve a KEOP sajátos szabályai szerint nem finanszírozható, de víziközmű beruházás részeként, a Program teljes értékű megvalósítása érdekében szükséges projektelemek tekintetében is (pl. házi átemelő berendezések, egyedi bekötővezetékek, csatorna védelem érdekében beruházások, stb.).

Ezt követően a Küldöttgyűlés a 2017. május 26-án, egyhangú „igen” szavazatával, „nem” és „tartózkodó” szavazatok nélkül elfogadta az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat  pénzügyi beszámolóját a 2008–2016. év  közötti időszakról, és döntött a megállapodás módosításáról. E döntés értelmében az Önkormányzatnak átadandó pénzeszközök és ráfordítások mértékét 3.916.679.998 Ft-ban limitálta.

A Program végrehajtásáról szóló beszámolót az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (továbbiakban: Társulás) elkészítette, és azt a Társulás mindhárom tagönkormányzatának képviselő testületei – így Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése is – 2017 novemberében elfogadták. A végrehajtásról szóló beszámoló teljes terjedelmében megjelent az Érdi Újságban, valamint az erd.hu és erdmost.hu honlapokon.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tájékoztatása szerint a vagyonátadás a 2017. november 30-án aláírt „Vagyonátadási megállapodás” aláírásával megkezdődött és a 2018. március 13-án történt végleges pénzügyi rendezéssel lezárult. Ezt követően az Intéző Bizottság haladéktalanul összehívta a Küldöttgyűlést a Társulat elszámolási eljárásának megindítása érdekében.

A program végleges költségelszámolása a Társulás beszámolója szerint a következő:

 

 Érd

 Diósd

 Tárnok

 Összesen

1. Szennyvíztisztító telep és kapcsolódó beruházások

3 702 863 989

507 826 668

535 353 880

4 746 044 537

2. Szennyvízcsatorna hálózat építés, kapcsolódó úthelyreállítás és szervízút építés

20 174 235 206

3 053 296 897

2 167 301 453

25 394 833 556

3. Köztéri átemelők építése és szaghatás elleni védelem

1 370 131 199

199 513 124

125 860 839

1 695 505 162

4.Pénzügyi költségek (kötvény kamatok, finanszírozási költségek 2008-2017)

467 898 406

6 578 677

5 871 877

480 348 960

5. Projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások

1 412 219 069

203 904 222

181 283 108

1 797 406 399

MINDÖSSZESEN (1-5):

27 127 347 870

3 971 119 588

3 015 671 156

34 114 138 613

 

A Program megvalósítása során két szakaszt különböztethetünk meg. Az egyik, amelyet teljes egészében KEOP forrásból lehetett finanszírozni. Azonban a Programnak voltak olyan elemei is, amelyeket vagy a KEOP pályázati kiírás szerint nem lehetett elszámolni, vagy időben később tudott megvalósulni, mint az EU-s előírások szerinti N+2 év szabályban meghatározott időtartam. Ezen projektelemek megvalósításáról mind az érintett ingatlantulajdonosok a víziközmű társulati küldöttgyűlésein keresztül, mind a települési önkormányzatok 2014-ben döntöttek.

Az Érdre eső költségek a beszámoló szerint a következő pénzügyi forrásokból kerültek megvalósításra (Ft-ban):

EU-s (KEOP) finanszírozás

19 564 324 456

Saját rész

7 563 023 413

Összesen

27 127 347 869

 

Az Érdre eső 7.563.023.413 Ft saját rész teljes egészében nem állt rendelkezésre, hisz a program indulásakor becsült és a Társulat által eredetileg is vállalt önerő 4.200.000.000 Ft-nál nem lehetett több.

Ezért az önkormányzati Társulás (nem a Társulat) pályázatot nyújtott be az Önerő Alapról szóló 285/2012.(X.9.) Kormányrendelet szerint, amelyet a Program során megvalósult beruházásokra használt fel. Az Önerő Alap támogatást nem az egyes települések, hanem a három önkormányzat együttesen, a Társuláson keresztül kapta meg. A Társulás a Program megvalósítása során a KEOP és Önerő Alap által nem finanszírozott költségeket az önkormányzatok által biztosított pénzügyi forrásból fedezte.

Ennek megfelelőn a beruházási érték alapján felosztott Önerő Alap támogatás Érdre eső része 3.427.172.381 Ft volt. Az Önerő Alap támogatás csökkentette a fizetendő saját részt, azonban nem volt elegendő az Érdre eső rész finanszírozásához. Ezért ezen felül még 4.135.851.032 Ft-ot kellett biztosítani.

Ehhez Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattól az érdekeltségi hozzájárulásból mindösszesen 3.889.000.000 Ft-ot kapott az Együttműködési Megállapodás alapján. A fennmaradó részt saját, egyéb költségvetési forrásaiból biztosította a Program saját részének finanszírozására.

Tehát a Társulat mindösszesen 3.889.000.000 Ft pénzeszköz átadásával járult hozzá a Program megvalósításához, ami érintett ingatlanonként kb. 227.000 Ft-ot jelent.

A beszámoló készítésének napján (2018. május 3-án) a Társulat bankszámláin 196.178.850 Ft pénzeszköz volt. Ez tehát az az összeg, amelyet már nem kellett átadni az Önkormányzatnak a Program megvalósítására. Várhatóan még az elszámolási eljárás során is lesznek befizetések illetve az elszámolási eljárás során a Társulat feladatainak ellátáshoz szükséges költségekre fedezetet kell elkülöníteni.

A Program lezárásával a törvény szerint kötelező elindítani a Társulat elszámolási eljárást, amely jelen Küldöttgyűlésen történő javaslat szerint meg is fog történni. Ennek során a Társulat tagjaiból választott háromtagú Elszámolási Bizottság a törvény által előírt feladatai mellett javaslatot tesz a fel nem használt pénzeszközök felhasználására is, amelyről a Küldöttgyűlés határoz.

Ez követően a harmadik napirendi pont a Társulat elszámolásáról szólt. Mivel az elszámolási eljárás megindításával az Intéző Bizottság hatásköre megszűnik, ezért ezt megelőzően a küldöttek megválasztották az Elszámolási Bizottság tagjait. Elnöknek Szabó Bélát, tagoknak Varjú Tamás és Buttinger Antal gazdasági szakembereket, érdi ingatlantulajdonosokat választották.

A Küldöttek döntöttek arról is, hogy a Társulat bankszámláin jelenleg levő összeg (196.178.850 Ft) és ami még befolyik 2018 október 30-ig, amelyre nem volt szükség a beruházás során, az ingatlantulajdonosok részére visszaosztásra kerüljön. Természetesen ennek pontos jogi feltételeit meg kell teremteni, ez is az Elszámoló Bizottság feladata lesz.

(ÉrdMost)