Google+
Főoldal / Rovatok / Felhívás önkormányzati ingatlan értékesítésére vagy hasznosítására

Felhívás önkormányzati ingatlan értékesítésére vagy hasznosítására

felhívás önkormányzatiÉrd MJV honlapjáról… Pályázati felhívás!

Kiíró megnevezése, székhelye: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat (2030 Érd, Alsó utca 1-3. (a továbbiakban: Kiíró))

Pályázat tárgya: Érd, Erika u. 6. szám alatti  22284/2 hrsz-ú, 2240m2 összterületű, ingatlan-nyilvántartás szerint kivett, beépítetlen terület művelési ágú ingatlan értékesítése vagy hasznosítása.

Az ingatlan adatai: ingatlan-nyilvántartás szerint beépítetlen terület,

Területe: 2240 m2, bekerített, vízközmű bekötve, egyéb közmű utcáról beköthető.

Az ingatlan a Helyi Építési Szabályzat szerint Vt-3 övezeti besorolású. A településközpont vegyes övezeten belül lakóépület, továbbá kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely –szolgáltató épület, igazgatási, egyházi, oktatási művelődési, sport-egészségügyi, szociális épületek helyezhetők el.

Az övezetekben fűrészáru gyártó, fémmegmunkáló, autóbontó, színesfém-felvásárló, hulladékgyűjtő és kezelő, kamion, illetve teherautó parkoló, tüzelő- és építőanyag telep, valamint vegyi feldolgozó műhely, üzem nem létesíthető, a meglévő nem bővíthető. Építőanyag vonatkozásában bemutató terem (pl. szaniteráru, nyílászárók, stb.) létesíthető, azonban önálló raktárépület a Vt-7 jelű építési övezet kivételével nem helyezhető el (az értékesítés csak raktárról történő szállítással valósítható meg).

A pontos információ a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál szerezhető be. Tel:23/522-396.

Értékesítés esetén a minimális vételár az ingatlan forgalmi értéke 21.700.000,- Ft+Áfa.

A pályázati biztosíték (bánatpénz) összege: bruttó 300.000,- Ft, melyet az önkormányzat 12001008-00209494-00100001 számú egyszámlájára kell átutalni, ami vételárba beleszámít.

A bánatpénz – sikertelenség esetén – 8 napon belül visszautalásra kerül vevőjelölt részére.

A pályázaton csak az vehet részt, aki a bánatpénz átutalásáról szóló bizonylatot legkésőbb a pályázat benyújtási határidő lejártáig a pályázat benyújtásának helyén bemutatja.

A pályázatban nyilatkozni kell arról, hogy nyertesség esetén az önkormányzattal 30 napon belül szerződést köt és vállalja, hogy a vételárat egy összegben fizeti meg. Továbbá tudomásul veszi, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van.

Hasznosítás esetén a minimális bérleti díj: 250.000.-Ft/hó+ÁFA.

A kaució összege 250.000,- Ft, melyet a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni az önkormányzat 12001008-00209494-00100001 számú egyszámlájára. A kaució a bérlő által a bérleti jogviszony alatt a bérleményben okozott okozott kár fedezetéül szolgál, mellyel a bérleti szerződés megszűnésekor a feleknek el kell számolni. A kaució felhasználásának részletes szabályait a bérleti szerződés tartalmazza.

Több jelentkező esetén előnyt élvez a magasabb bérleti díjat felajánló pályázó. Amennyiben a felajánlott bérleti díj több jelentkező esetén megegyezik, előnyt élvez az, aki több munkaerő foglalkoztatásával járó hasznosítási pályázatot nyújtott be.

A bérleti szerződés határozatlan időre szól, rendes felmondási idő 60 nap.

Bérbeadás esetén az ingatlanon állandó jellegű épület nem létesíthető, vagy pályázónak vállalnia kell, hogy a bérleti jogviszony megszűnésével, az létesített épületet – kártalanítási igény nélkül- elbontja.

A hiányzó közműveket, bérbe vevő saját költségén, későbbi kártalanítási igény benyújtása nélkül, kiépítheti.

A pályázatnak tartalmaznia kell mind két esetben :

a) az ajánlattevő nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, telefaxszámát,

b) az ajánlattevő rövid bemutatását, tevékenységét,

c) a megajánlott vételár, vagy ellenszolgáltatás összegét,

d) az ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját,

e) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot,

f) a tervezett hasznosítás részletes leírását.

g) Amennyiben az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát, illetve a nyilvántartásba vételről szóló okiratot, az aláírásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát, amennyiben ilyenre kötelezett.

h) Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vállalkozói engedélyének hiteles másolatát.

i) Amennyiben az Európai Unió más tagállamában letelepedett ajánlattevő letelepedési helye szerinti országban a g) és h) pontban meghatározott dokumentumok nem léteznek, az azzal egyenértékű dokumentumokat is el kell fogadni.

j) Amennyiben az ajánlattevő természetes személy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő személyi adatait.

k) A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást és meg kell jelölniük a meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét és a konzorciumi tagokra vonatkozó g) pontokban meghatározott dokumentumokat.

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport (Érd, Alsó utca 1., I. emelet 127. szoba)

A pályázatokat zárt borítékban, az azonosításra közvetlenül alkalmatlan módon, egy példányban, személyesen, vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. A borítékra rá kell írni:  ingatlan vásárlás – Erika u. 6.”vagy :Ingatlan hasznosítás – Érd, Erika u. 6.”

A pályázaton csak az vehet részt, aki pályázatában nyilatkozik arról, hogy a pályázati kiírásnak megfelel, és nyilatkozik továbbá arról, hogy neki, és nem természetes személy pályázónál a tulajdonában álló más gazdálkodó szervezetnek sem áll fenn tartozása az önkormányzattal vagy adóhatósággal szemben. Pályázathoz csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolásokat is.  (NAV, Önkormányzat)

Pályázat beérkezésének határideje: 2014. január 20. hétfő 16 óra

Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati nyertessel szerződést köt, vagy az ajánlattevőkkel írásban közli a pályázat eredménytelenségét.

Pályázatok felbontásának ideje és helyszíne:

2014. január 18. 10 óra

Polgármesteri Hivatal

Érd, Alsó u. 1. II. emeleti tárgyaló

A pályázat elbírálásának menete:

A pályázatok felbontásával egyidejűleg Értékelési Bizottság véleményezi a pályázatokat, és javaslatot tesz a tulajdonosi döntéshozatal céljából a döntést hozó felé, illetve több azonos tartalmú pályázat esetén tárgyalásos eljárásra térhet át. A döntésre értékhatár szerint jogosult Közgyűlés vagy Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság az értékelést követő legközelebbi ülésén bírálja el a pályázatokat.

A pályázatot az a pályázó nyeri meg, aki az összességében a legjobb ajánlatot nyújtotta be. Amennyiben értékesítésre és hasznosításra is érkezik be ajánlat előnyt élvez az értékesítésre benyújtott pályázat.

Eredményhirdetés módja: a Kiíró döntését követő 8 napon belül írásban történik.

Kiíró fenntartja azon jogát, hogy az érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja, illetve visszavonja.

A kép forrása: flickr

Érd, 2013.12.11.