Google+
Főoldal / Állások / Érdi állás: Szociális Gondozó Központ intézményvezető

Érdi állás: Szociális Gondozó Központ intézményvezető

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A vonatkozó jogszabályok értelmében Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az alábbi intézmény magasabb vezetői teendőinek ellátására: Szociális Gondozó Központ (2030 Érd, Budai út 14.).

Munkáltató megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: Érd Megyei Jogú Város Polgármestere 

A magasabb vezetői beosztás megnevezése: Intézményvezető

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízás időtartama: 2014. április 13-tól 2019. április 12-ig terjedő öt éves határozott időtartam.

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Budai út 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Munkáltatói jogok gyakorlása;
 • Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása;
 • Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel;
 • A pályázatban kidolgozott vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott szolgáltatástervezési koncepció alapján történő feladatellátás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, és a 17/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint irányadó felsőfokú végzettség;
 • Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • Magyar állampolgárság; 
 • Büntetlen előélet, valamint annak fennállása, hogy pályázó nem áll a munkakörnek megfelelő vagy a munkakörnek részét képező foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Legalább öt éves intézményvezetői tapasztalat; 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A végzettséget igazoló oklevelek másolata;
 • A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz;
 • Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel;
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul;
 • Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázó tekintetében nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: Legkorábban 2014. április 13. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán való megjelenést követő 30 nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körmöczi Józsefné Irodavezető nyújt a 23/522-345 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot mellékletekkel együtt, postai úton, három nyomtatott példányban kérjük benyújtani Érd Megyei Jogú Város Polgármesterének (2030 Érd, Alsó u.1.), valamint elektronikus úton Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda Vezetőjének részére a jkormoczi@erd.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-2796/2014., valamint a munkakör megnevezését: „Intézményvezető”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat előkészítője által összehívott szakértői bizottság által történő meghallgatást és véleményezést követően, a bizottság javaslata alapján a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza meg.

A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásának határideje: Legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét követő 60. nap.

A kép forrása: flickr

Érd, 2014.01.16.