Google+
Főoldal / Állások / Érdi állás: Gazdasági Vezető

Érdi állás: Gazdasági Vezető

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Érdi Közterület-fenntartó Intézmény gazdasági vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári út 69/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§-ban meghatározott feladatok ellátása az önállóan működő és gazdálkodó Érdi Közterület-fenntartó Intézményben.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– főiskola,

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

– magyar állampolgárság

– cselekvőképesség

– büntetlen előélet

– felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett, okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és a gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. Szerinti ellenjegyzői – , vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 150.§ (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költ

– szerepelnie kell az Szt. 151.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

– szakirányú végzettségnek megfelelő munkakörben legalább 3 éves szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– költségvetési intézményi gazdálkodásban szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

– vállalkozási számvitelben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– iskolai végzettséget tanúsító diploma, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,

– a nyilvántartásba vételt igazoló okirat(ok) másolata,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető és Ferencz Judit Költségvetési Csoportvezető nyújt, a 06-23-522-366 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-22642/2/2013, valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető. (MB1)

– Személyesen: Hunyákné Müller Szilvia Személyzeti Csoportvezető, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. I. 116. (MB2)

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beosztás betöltéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 9. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (6) bekezdése alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármestere dönt. A pályázókat a döntést megelőzően a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének megfelelően létrehozott legalább 3 fős bizottság hallgatja meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 30.

Forrás: Érd MJV honlapja

Érd, 2013.09.11.

A kép forrása: flickr